Pågående projekt

Programområde Vatten, Luft, Farliga ämnen, Avfall

Syftet med projektet är att sammanställa de underlag som fordras för nationell uppföljning av producentansvaret för förpackningar enligt förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar och rapportering enligt direktiv 94/62/EG om ...
Sverige rapporterar årligen utsläpp till luft till EU, UNFCCC och CLRTAP enligt fastställda riktlinjer. Rapportering till submission 2014 av utsläpp 1990-2012 till EU Monitoring Mechanism, EU:s takdirektiv och UNFCCC samt ...
Enligt LCP-direktivet (2001/80/EG, bilaga viii B.) "skall medlemsstaterna göra en inventering av utsläppen av SO2, NOX och stoft från alla förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på minst 50 MW... ...
Naturvårdsverket har fått ett informellt projekt från regeringskansliet att rapportera grovt uppskattade utsläpp av växthusgaser för år 2013 i april 2014. Miljödepartementet önskar en tidig indikation på hur föregående års ...
Rapportering enligt Pollution Load Compilation till HELCOM sker dels årligen (PLC Annual) och dels till PLC Periodical. PLC6 rapporteringen sker inom PLC Periodical och är en omfattande periodisk redovisning. Rapporteringen ...
Geografiskt fördelade emissionsdata används inom en rad olika sammanhang, regionalt, nationellt och internationellt. SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket utvecklat en metodik för geografisk fördelning som tillåter i princip en ...
För uppföljning av det nationella målet och ESD (Effort Sharing Decision) för utsläppsminskningar inom den icke-handlande sektorn krävs en särredovisning av dessa utsläpp. Sådana särredovisningar har gjorts baserade på data ...
Naturvårdsverket har behov av att kunna redovisa emissioner som tas fram till submission 2015 uppdelade per bransch (NACE/SNI). Projektet syftar till att fördela utsläpp av samtliga ämnen i den internationella ...
Vid utsläppsberäkningar från den mobila sektorn justerar man de s.k. ”osäkra” delsektorerna med en restpost av bränslen för att man ska hamna på samma totala bränsleförbrukning som i de nationella ...
Trafikanalys deltar i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att utföra en oberoende granskning inom transportsektorn. Under denna granskning har Trafikanalys kommit med synpunkter på aktivitetsdata som används för att beräkna ...
Riktlinjerna för rapportering av emissioner till Klimatkonventionen har reviderats (FCCC/SBSTA/2013/L.29) efter det att Kyotoprotokollets första åtagandeperiod nu är slut i och med submission 2014.
Reviderade rapporteringsriktlinjer inom CLRTAP kommer att antas under 2014 (Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution ECE/EB/AIR/2013/7). I dessa reviderade riktlinjer ingår ...
I Sveriges rapportering till UNFCCC är differenserna mellan reference och sectoral approach stora, framför allt för bränslegrupperna liquid respektive solid fuels. Detta uppmärksammades vid Sveriges In Country Review avseende submission ...
Sverige rapporterar årligen utsläpp till luft till EU, UNFCCC och CLRTAP enligt fastställda riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska emissioner av NMVOC, N2O och CO2 årligen rapporteras från lösningsmedelsanvändning (sektor 3 enligt ...
I de nya rapporteringsriktlinjer inom CLRTAP som kommer att antas under 2014 (Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) kommer emissioner av ...
Under färdigställandet av den senaste svenska klimatrapporteringen till UNFCCC (submission 2014) framgick att det finns risk att emissioner av fluorerade växthusgaser från skrotning samt från importerade vägfordon med AC är ...