Publicerad: 20 november 2014

Lars Sonesten ny ordförande för HELCOM:s nybildade PRESSURE

SMED:s Lars Sonesten har valts till ny ordförande för HELCOM:s nybildade arbetsgrupp PRESSURE *– en grupp som skall arbeta med vattenburen och atmosfärisk belastning på Östersjön, landbaserade punktkällor i området, samt leda och koordinera HELCOM:s arbete med marin nedskräpning (Marine litter) och undervattensbuller (Underwater noise).

Helsingforskommissionen, HELCOM har omorganiserats under hösten för att få en effektivare organisation och som ett led i detta har antalet arbets- och expertgrupper minskat. PRESSURE är en sammanslagning av de tidigare expertgrupperna LOAD (belastningen på Östersjön) och LAND (landbaserade punktkällor), säger Lars Sonesten. PRESSURE är en av fem permanenta grupper i den nya HELCOM organisationen, men att kalla gruppen för en arbetsgrupp är egentligen lite missvisande, fortsätter Lars. Gruppen skall framförallt vara en förmedlande länk mellan underliggande expertgrupper av mer tidsbegränsad karaktär och den så kallade Heads-of-Delegations där de olika medlemsländerna representeras på departementsnivå. HOD svarar i sin tur inför Helsingforskommissionen. En av våra viktigaste funktioner blir att säkerställa att den information som tas fram inom ramen för vårt verksamhetsområde skall kunna användas av politiker och andra beslutsfattare, avslutar Lars Sonesten.

Lars Sonesten valdes till ordförande vid det första PRESSURE-mötet som hölls i Helsingfors i slutet av oktober. Uppdraget gäller fram till och med 2016.

Förutom att vara ordförande i HELCOM PRESSURE innehar Lars Sonesten även sedan början av året en liknande post inom OSPAR, dvs OSLO-Paris kommissionen, där Lars är ordförande för OSPAR INPUT. Även detta är en arbetsgrupp som arbetar med vattenburen och atmosfärisk belastning, men i detta fall med belastningen på nordost-atlanten. Utöver ordförandeskapen så deltar Lars Sonesten även i ett flertal av de olika expertgrupper som inom både HELCOM och OSPAR levererar underlag till de båda ”arbetsgrupperna”.

* PRESSURE är det föreslagna namnet på arbetsgruppen. Slutgiltigt namn kommer att bestämmas av HELCOM HOD i december.

För mer information kontakta: Lars Sonesten 018-67 30 07

Tillbaka till startsidan