Förpackningsstatistik 2015

Syftet med projektet är att sammanställa de underlag som fordras för nationell uppföljning av producentansvaret för förpackningar enligt förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar och rapportering enligt direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, samt för returpapper enligt förordning (1994:1205) om producentansvar för returpapper, avseende år 2014.

Naturvårdsverket har ansvar för att rapportera avfallsdata till flera internationella organ enligt ett antal olika EG-direktiv och internationella konventioner. Nationellt ansvarar Naturvårdsverket för uppföljning av bland annat avfallsrelaterade åtgärdsmål och så kallade gröna nyckeltal. Denna uppföljning skall ske genom ett antal indikatorer baserade på regelbundet tillgänglig avfallsdata/statistik och information.

SMED har sedan 2002 genomfört projekt som syftar till att tillgodose Sveriges internationella rapporteringar på avfallsområdet. Föreliggande projekt avser att täcka statistikbehoven för nationell uppföljning av producentansvaret för förpackningar samt returpapper och rapportering till EU enligt förpackningsdirektivet.