Sverige rapporterar årligen utsläpp till luft till EU, UNFCCC och CLRTAP enligt fastställda riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska emissioner av NMVOC, N2O och CO2 årligen rapporteras från lösningsmedelsanvändning (sektor 3 enligt UNFCCC och CLRTAP:s riktlinjer). Nuvarande beräkningsmodell för lösningsmedelsanvändning utvecklades under 2005 i samarbete med Kemikalieinspektionen. Efter det har rapporteringskraven förändrats till CLRTAP då data numera krävs på en finare indelning än den som efterfrågades då modellen utvecklades. Dessutom finns behov inom Naturvårdsverket och inom RUS för de data som rapporteras internationellt till UNFCCC och CLRTAP för uppföljningen av miljömålen. Dessa intressenter har även uttryckt önskemål om att data separeras ytterligare, bl.a. så att det framgår hur mycket NMVOC som härrör från konsumentanvändning av enskilda produkter.

Projektet syftar till att inventera samtliga intressenters (Naturvårdsverket, RUS, KemI och SMED) databehov avseende lösningsmedelanvändning. Denna inventering kommer att utgöra grund för hur nuvarande beräkningsmodell för lösningsmedelsanvändning i Sverige bör utvecklas.

Nyckelpersoner inom respektive organisationer (Naturvårdsverket, RUS, KemI och SMED) kommer att kallas till ett gemensamt möte i syfte att inventera samtliga intressenters databehov avseende lösningsmedelanvändning. I samråd med intressenterna kommer SMED att ta fram ett diskussionsunderlag för mötet. Slutsatserna från databehovs­inventeringen kommer att sammanställas i ett PM. PM:et kommer även inkludera förslag till fortsatt arbete.