I de nya rapporteringsriktlinjer inom CLRTAP som kommer att antas under 2014 (Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) kommer emissioner av black carbon (BC) att finnas med som ett möjligt ämne att rapportera där information finns tillgäng. Sverige saknar i dagsläget en fullständig inventering av BC. Det beror främst på bristen på emissionsfaktorer för BC. Tidigare estimeringar för Sverige innefattar endast ett fåtal emissionskällor.

Under 2013 publicerades en uppdaterad version av EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013 (Guidebook). I den finns information om antaganden om hur stor andel av PM2.5 som består av BC. Det finns därmed möjlighet att utifrån dessa andelar beräkna emissioner av BC för den svenska inventeringen till CLRTAP.

Sedan hösten 2013 pågår ett nordiskt samarbetsprojekt om att förbättra de nordiska ländernas BC-emissionsinventeringar genom kunskapsöverföringar och mätningar av partiklar och BC. Projektet leds av IVL och ska vara klart 2016.

Syftet med detta SMED-projekt är att ta fram en så heltäckande inventering av Sveriges BC-emissioner som möjligt utifrån information tillgänglig i Guidebook.