Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall

Kunskapen om flöden av textilier i Sverige är idag begränsad. Målet med det här projektet har därför varit att beräkna inflödet av textiler till Sverige och att få en uppfattning om avfallsmängderna av textil från olika aktörer i landet. I projektet har även ingått att föreslå indikatorer för återanvänd textil. Projektet har varit avgränsat till textilier i form av kläder och hemtextil.

2008 var nettoinflödet av kläder och hemtextil till Sverige totalt 131 800 ton eller knappt 15 kg/person. För att få en uppfattning om förändringen över tid, har vi även beräknat nettoinflödet för perioden 2000-2009. Sett över hela perioden har nettoinflödet av kläder och hemtextil, i ton, ökat med närmare 40 % .

Baserat på plockanalyser slängs uppskattningsvis 8 kg textiler/person och år i Sverige i säck- och kärlavfallet. Av de kläder som samlas in via välgörenhet, ca 3 kg textilier/person och år kommer huvuddelen från privatpersoner. Textilier från företag står för en jämförelsevis mycket liten andel.

För att fortsatt följa avfallet av kläder och hemtextil föreslår vi därför följande indikatorer:

  • Insamlad mängd kläder och hemtextil av förbrukad mängd kläder och hemtextil.
  • Återbrukad mängd kläder och hemtextil av förbrukad mängd kläder och hemtextil.
  • Andel kläder och hemtextil i hushållsavfallet av förbrukad mängd kläder och hemtextil.