Förslag på metodik för förbättrade matavfallsdata från tjänstesektorn och hushåll

Projektet föreslår metodik för att ta fram bättre data avseende matavfall uppkommet i sektorerna; handel, storkök, restauranger och hushåll. Följande metodik föreslås:

Handel:
Förbättrade avfallsfaktorer tas fram med hjälp av uppgifter från mätningar gjorda på enskilda butiker

Restauranger:
Kommuner med viktsbaserad avfallstaxa och separat hämtning av matavfall kommer att ge underlag till en avfallsfaktor (mängd/ anställd).

Storkök:
Kommuner som gjort mätningar kommer ligga till grund för en avfallsfaktor (mängd/ portion).

Framtagandet av avfallsfaktorer för restauranger och storkök förutsätter att kommunerna är villiga att lämna ifrån sig dessa uppgifter. De kommuner som vi varit i kontakt med under projektet har varit tillmötesgående. Det kan också vara av intresse att genomföra plockanalyser på restauranger och storkök – både på restavfallet för att se vad som inte sorteras ut och på det utsorterade avfallet för att se vad det är för matavfall som slängs.

Hushåll:
SMED rekommenderar att man för data avseende 2010 försöker medverka vid några kommuners plockanalyser för att på så sätt få bra uppgifter om mängder matavfall samt även uppdelat på svinn/ oundvikligt (vilket är intressant ur samhällssynpunkt och en viktig fråga). Man måste då ta hänsyn till den övriga insamlingen i kommunen (om de har separat hämtning av matavfall behöver detta läggas till på mängderna) etc.

När man har kontakt med kommunerna kan man också utreda möjligheterna att genomföra plockanalyser på restauranger och storkök.