ARAP – Utredning om samutnyttjande av data från Skatteverket

Eftersom Skatteverket administrerar den svenska skatten på deponering av avfall och skatten på förbränning av fossilt avfall, har Skatteverket data om svenska deponier och förbränningsanläggningar samt behandlade avfallsmängder. Syftet med uppdraget är att utreda om och hur Skatteverkets data om deponier och förbränningsanläggningar skulle kunna utnyttjas för avfallsstatistik. I första hand ska upp-gifterna kunna nyttjas för rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning, WStatR.

Sammanfattningsvis bedömer vi att det tills vidare är av begränsat intresse att använda Skatteverkets data för rapportering enligt WStatR.

Uppgifter från Skatteverket täcker inte all deponering av avfall som ska rapporteras enligt WStatR. De täcker inte heller all förbränning av avfall som ska rapporteras.

Ett generellt problem med att utnyttja skatteverkets uppgifter för avfallsstatistiken är att skattedeklarationerna gäller för företag. Ett företag kan ha flera deponier eller avfallsförbränningsanläggningar. För WStatR-rapporteringen behövs uppgifter baserad på de enskilda deponierna eller förbränningsanläggningarna.

Uppgifter om deponering av avfall
När det gäller Skatteverkets data från deklarationer av skatten på deponering av avfall är det i första hand av följande skäl som vi gör bedömningen att de inte är så användbara:

  • Deponier som endast deponerar avfall undantaget från deponiskatt saknas helt i Skatteverkets data.
  • I första hand redovisas deponerade totalmängder. De avfall som är skattepliktiga redovisas som en totalsumma och inga uppgifter finns om vilka avfallsslag det gäller. Däremot redovisas avfall som är undantagna från skatt mer uppdelat, under förutsättning att de deponeras på deponier som även deponerar skattepliktigt avfall.
  • Avfallsklassificeringen är olika. För de avfall som är undantagna från skatt redovisas ett antal namngivna (ej LoW-klassade) avfallstyper. Dessa går dock att översätta till EWC-stat.

Som en förtäckning över anläggningsägare kan Skatteverkets data vara användbar, men det kräver ytterligare arbete att bryta ner det på anläggningsnivå.

Vid en jämförelse av deponerade mängder totalt i Sverige erhålls en betydande skillnad mellan Skatteverkets data och uppgifter från WStatR-undersökningen.

Detta förklaras med att deponier som inte är skattepliktiga inte fullt ut har kunnat identifieras och avfallsmängden räknas bort från WStatR-mängden.

Uppgifter om avfallsförbränning
När det gäller Skatteverkets data från skatten på förbränning av avfall konstaterar vi att listan över skattepliktiga företag kan vara av visst värde som komplement till andra källor för kontroll av ramen för en avfallsundersökning.

Skatten på förbränning av avfall gäller endast för hushållsavfall som omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten. Eftersom nästan all förbränning av hus-hållsavfall i praktiken sker vid de anläggningar som finns med på Renhållnings-verksföreningens (RVF:s) årligen uppdaterade lista över avfallsförbränningsanläggningar är en kontroll av ramen även mot Skatteverkets lista av mindre betydelse.

Om, i en framtid, skatteplikten för förbränning av avfall utökas till att omfatta även andra avfallsslag, kommer antalet skattepliktiga företag att öka och omfatta en större andel av de företag som förbränner avfall. De företag som skulle tillkomma omfattas till stor del inte av RVF:s undersökningar. Skatteverkets lista skulle då få större betydelse för kontroll av ramen för en avfallsundersökning.

I det skattepliktiga avfallet ingår ett stort antal avfallsslag som, enligt WStatR, inte klassas som hushållsavfall. Den förbrända mängden av dessa avfallsslag är betydande i förhållande till mängden förbränt hushållsavfall. Av detta skäl bedömer vi att det inte är möjligt att använda skatteverkets uppgifter som grund för beräkning av mängden förbränt hushållsavfall för WStatR-rapporteringen.