Update and improvement of estimated air emissions of mercury, dioxin and HCB in Sweden - a pre-study

För att uppnå en mer korrekt uppskattning av Sveriges utsläpp av kvicksilver, dioxin och hexaklorbensen (HCB) bör en genomgång och uppdatering av Sveriges inventering av dessa ämnen genomföras.

När det gäller kvicksilver täcker dagens inventering de dominerande källorna. En genomgång av den svenska inventeringen bör därför koncentreras på att validera eller, om nödvändigt, uppdatera de emissionsfaktorer som för närvarande används. Den aktuella pågående forskning som bedrivs inom området ger stora möjligheter att hitta ny och intressant information för en kommande uppdatering av den svenska inventeringen avseende kvicksilver.

En mer omfattande studie av svenska emissioner av framförallt HCB, men också dioxiner är av intresse för att erhålla en mer exakt bild av dagens totala utsläpp av dessa ämnen. De största emissionskällorna av dioxiner i Sverige idag tycks vara metallindustrin och okontrollerad förbränning som t.ex. vid deponibränder. Även genomgång av andra okontrollerade småskaliga förbränningskällor (förbränning av trädgårdsavfall och småskalig vedeldning) borde prioriteras vid en ny emissionsinventering. De idag viktigaste emissionskällorna för HCB utgörs till stora delar av sekundära järn- och stålverk, okontrollerad småskalig förbränning, som deponibränder, eldning av trädgårdsavfall och småskalig biobränsleförbränning, samt vissa kemiska industrier. Generellt finns det fortfarande relativt få svenska studier och data gällande emissioner av HCB.