Tillämpning av Good Practice Guidance Förstudie

Syftet med denna förstudie är att lägga grunden för ett kvalitetsarbete som ska implementeras vid den årliga beräkningen och sammanställningen av utsläpp till luft i Sverige. Som stöd för att skapa ett bra kvalitetssystem finns riktlinjer, eller ”Good Practice Guidance” att tillgå, både från IPCC inom klimatarbetet och UNECE/LRTAP inom arbetet med gränsöverskridande luftföroreningar. Riktlinjerna från IPCC är mer omfattande och redovisas i ”Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories”.

Förstudien omfattar en genomgång av den nuvarande svenska inventeringens överensstämmelse med de riktlinjer som finns. Resultatet redovisas sektorsvis, i text och sammanfattande tabeller i föreliggande dokument (för energisektorn är tabellen i excel och bifogas som bilaga). Sänkor, sektor 5 (Land-use change and forestry) har inte ingått i förstudien. Genomgången är uppdelad på källor där specifika riktlinjer finns i Good Practice Guidance, källor med utsläpp där specifika riktlinjer saknas men där generella riktlinjer ska följas, samt källor och ämnen som inte rapporteras till UNFCCC och därför inte behandlas alls i IPCCs material.

 Förstudien omfattar också en första grov ansats till osäkerhetsanalys, där de flesta ingångsdata i form av bedömd osäkerhetsnivå inte är verifierade utan är ansatta mot bakgrund av befintliga kunskaper och erfarenheter. Osäkerhetsanalysen presenteras i en separat exceltabell. Osäkerhetsanalysen ska endast ses som ett underlag och en vägledning för prioriteringar av kommande arbete med att uppfylla riktlinjerna i Good Practice Guidance, och är inte en reell osäkerhetsanalys av den svenska inventeringen.