Användning av data från utsläppshandelssystemet för svensk internationell utsläppsrapportering - Delprojekt 1 Underlag till beslut om datakällor för rapporteringarna

Inom EU togs 2003 beslut om att inleda handel med utsläppsrätter. Handeln startades den 1 januari 2005 och gäller endast koldioxid. I Sverige omfattas över 700 anläggningar, främst energianläggningar och vissa tunga industribranscher. Under de tre år EU: s handel med utsläppsrätter pågår, kommer företagen som ingår i den handlande sektorn att årligen rapportera sina utsläpp till Naturvårdsverket.

Projektet syftar till att utreda möjligheten att för de anläggningar som ingår i den handlande sektorn helt (eller till mycket stora delar) övergå från den nuvarande datakällan, SCB:s energistatistik, till att använda data från handelssystemet. Jämförelsen mellan handelsdata och SMED-data visar varierande resultat. I vissa fall, t.ex för raffinaderier, är överensstämmelsen mellan handelsdata och SMED-data (submission 2004) relativt god, men skillnaden uppgår för det flesta sektorer till minst ett par procent. Skillnaderna beror på en rad faktorer som att det verkar finnas vissa brister i SMED-data vad gäller emissionsfaktorer och även i aktivitetsdata.