Prognoser för luftföroreningar för Naturvårdsverkets fördjupade miljömålsutvärdering

Rapporten innefattar dokumentation av antaganden för prognostiserade emissionsfaktorer för stationär och mobil förbränning samt för emissioner från industriprocesser och lösningsmedelsanvändning för Naturvårdsverkets fördjupade miljömålsutvärdering av luftföroreningar.