Uppdatering och förbättring av beräknade partikelemissioner till luft i Sverige

I den internationella rapportering till CLRTAP ingår att rapportera ej avgasrelaterade partikelemissioner från vägtrafik under NFR-koderna 1 A 3 b vi (Automobile tyre and brake wear) och 1 A 3 b vii (Automobile road abrasion). Enligt EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook skall endast de emissioner som direkt härrör från däck-, broms- och vägslitage rapporteras. De partiklar som uppkommer till följd av återuppvirvling av partiklar på vägbanan skall ej inkluderas.

Syftet med föreliggande studie har varit att:

  • uppdatera beräknade partikelemissioner från slitage av vägbeläggningar, däck och bromsar med hjälp av nya publicerade studier
  • fördela emitterade partiklar på koderna 1 A 3 b vi (Automobile tyre and brake wear) och 1 A 3 b vii (Automobile road abrasion). 

Som resultat av föreliggande studie föreslås att beräkningar av partikelemissioner från vägslitage och från broms- och däckslitage framgent (från och med submission 2008) beräknas enligt EMEP/CORINAIR, detailed methodology, med tillägg av en korrektionsfaktor för personbilars och lätta lastbilars dubbdäcksanvändning.