Översyn av rapportering till Reference Approach, bränsleanvändning för icke-energiändamål samt jämförelsen mellan Reference och Sectoral Approach

För att kvalitetssäkra bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 från energisektorn (CRF 1) för Sveriges årliga rapportering till UNFCCC och EU Monitoring Mechanism, har en jämförelse gjorts av data baserad på statistik över produktion och tillförsel av bränslen (Reference Approach, CRF 1Ab) från SCB:s energistatistik med data baserad på statistik över slutlig användning för energiändamål (Sectoral Approach, CRF 1A). Enligt IPCC:s riktlinjer ska årliga skillnader mellan Reference och Sectoral Approach på över ± 2 procent undersökas och förklaras i NIR.

För Sveriges del överstiger flera av de årliga skillnaderna osäkerhetsintervallet, vilket förklaras av att ett flertal utvecklingsprojekt utförts för att förbättra kvaliteten på data i Sectoral Approach, medan motsvarande översyn av Reference Approach inte har gjorts. 

Denna studie syftar till att undersöka möjligheten att höja kvaliteten i statistiken till Reference Approach genom att jämföra den med den officiella energistatistiken publicerad i de årliga energibalanserna och uppdatera den då behov föreligger. Dessutom har i studien ingått att med hjälp av en enkel känslighetsanalys utvärdera den emissionsfaktor för CO2 för råolja som Sverige i dagsläget använder, vilken är den samma som för lätt eldningsolja. För att rapportera korrekta data till den automatiska jämförelsen mellan Reference och Sectoral Approach i CRF Reporter har programmets funktionalitet undersökts. 

Efter uppdateringen av de underliggande data i Reference Approach uppvisar den relativt god samstämmighet med Sectoral Approach för åren 1999 och framåt, medan för 1990-1998 tenderar skillnaderna mellan Reference och Sectoral Approach att öka. Det har inte funnits utrymme inom ramen för föreliggande studie att analysera orsaken till kvarvarande skillnader. Värt att notera är att de nationella energibalanserna uppvisar god samstämmighet med Sectoral Approach när det gäller energianvändning. SMED rekommenderar därför att Sverige i framtiden inkluderar även sådana jämförelser i NIR. 

Känslighetsanalysen av emissionsfaktorn för CO2 för råolja indikerar att det nationella värdet för lätt eldningsolja som appliceras idag kan orsaka större skillnader mellan Reference och Sectoral Approach, och att använda en årsanpassad faktor skulle ge bättre resultat. SMED rekommenderar att i framtiden intermittent undersöka värmevärdet och emissionsfaktorn, men att inte justera historiska data.  

CRF Reporter tar hänsyn till s.k. lagrad kol (dvs bränslen som inte rapporteras under CRF 1A) i Reference Approach vid de automatiska beräkningarna av Reference-Sectoral Approach (CRF 1Ac). För att rapportera dessa bränslen på ett korrekt sätt medför det att alla bränslen som idag allokeras under CRF 1B och 2 även ska rapporteras under CRF 1Ab (som carbon stored) och CRF 1Ad.