Utveckling av statistik för handlande respektive icke-handlande sektorn

Enligt EU-beslut och regeringsbeslut ska utsläppen från den handlande respektive icke-handlande sektorn följas upp separat. Detta projekt har två huvudsyften, nämligen att utreda hur indata bör utformas för att möjliggöra framställning av statistik uppdelad på handlande respektive icke-handlande sektorn för kommande år, samt att ta fram ett förslag på metod för skattning av uppdelade utsläpp för perioden 1990-2009. Dessa aktiviteter kommer att genomföras i ett separat projekt.

Inom projektet har möjligheterna till matchning av anläggningar mellan energistatistiken och utsläppsregistret E-CO2 för framställning av uppdelad statistik kommande år utretts. Slutsatsen blev att en delvis manuell matchning mot FDB måste göras för att variabeln Cfarnr, som unikt identifierar arbetsställen, ska kunna läggas till i E-CO2. Därefter kan Cfarnr användas för att identifiera de handlande anläggningarna i energistatistiken. Viss metodutveckling av energistatistikens undersökningar Kvartalsvis bränslestatistik (KvBr) och/eller Industrins energianvändning (ISEN) är sannolikt också nödvändig. 

När det gäller skattning av utsläpp 1990-2009 konstaterades att den lämpligaste metoden är att utifrån utsläpp rapporterade till E-CO2 skatta den handlande sektorns andel av utsläppen inom respektive CRF-kod och bränslegrupp för varje år 2005 och senare. Den ”handlande sektorn” är ett hypotetiskt begrepp åren 1990-2004 eftersom utsläppshandeln kom igång först 2005. 2005 års andelar kommer därför att användas för alla tidigare år. 

Målsättningen är att genomförandeprojektet ska kunna genomföras under perioden hösten 2010 – våren 2011 med undantag av metodutveckling av energistatistiken som kan ta längre tid. Projektet omfattar ett antal delaktiviteter och den totala kostnaden beräknas till 200-250 000 kr inklusive metodutveckling av energistatistiken men exklusive de aktiviteter som genomförs av NV på egen hand, dvs. förändringar i E-CO2 samt utveckling av databas för lagring.