Prognoser för emissioner till luft till år 2030 - Dokumentation av antaganden för prognostiserade vägtrafikpartiklar från icke bränslerelaterade källor samt emissioner från industriprocesser, lösningsmedelsanvändning och fluorerade gaser

Denna rapport beskriver hur arbetet har utförts med att ta fram prognostiserade vägtrafikpartiklar från icke bränslerelaterade källor samt emissioner från vissa diffusa källor, industriprocesser, lösningsmedelsanvändning och fluorerade gaser 2010, 2020 och 2030.

Enligt uppdragsspecifikationen ingick följande ämnen från industriprocesser i denna dokumentation:

  • CH4, N2O, fluorerade gaser, NOX, NMVOC, SO2, PM10, PM2,5 och NH3 från industriprocesser (CRF/NFR 2)

Utöver ovanstående bidrag innefattar denna dokumentation även:

  • TSP, PM10 och PM2,5 från vägtrafik (NFR 1A3b vi, vii)
  • CH4, N2O, NOX, NMVOC, SO2, PM10, PM2,5 och NH3 från diffusa utsläpp (CRF/NFR 1B1 och 1B2)
  • CO2 och NMVOC från lösningsmedelsanvändning (CRF/NFR 3) 

Anledningen till att dessa delar av inventeringarna görs separat från övriga delar (t ex emissioner från stationär och mobil förbränning inom energisektorn) är att de inte ingår i andra prognoser (t ex STEM:s energiprognos eller Trafikverkets trafikprognos) utan därmed kräver särbehandling.

Förutom för lösningsmedelsanvändning ingår prognoser av CO2 inte i uppdraget och således inte heller i denna dokumentation.