Kartläggning av flöden och upplagrade mängder av elektriska och elektroniska produkter i Sverige 2010

El-avfall är ett av de snabbast växande avfallsslagen både i Sverige och globalt. Det är också ett avfallsslag som vid en undermålig hantering i avfallsledet kan orsaka allvarliga negativa konsekvenser för både människors hälsa och på den omgivande miljön. Brister i återvinningsledet gör också att värdefulla resurser, som metaller, inte tas tillvara från el-avfallet och riskerar att gå förlorade i kretsloppet.

Förbättrad kunskap om flöden av elektriska och elektroniska produkter och el-avfall är av vikt bland annat för arbetet med miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö och God Bebyggd Miljö.

Syftet med det här projektet har varit att bidra till en förbättrad bild av flödet av elektriska och elektroniska produkter och motsvarade avfallsslag. Detta för att ge Naturvårdsverket och andra tillsynsmyndigheter ett verktyg i tillsynsarbetet och uppföljningen av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Projektets specifika mål har varit att:

  • kartlägga flöden och upplagrade mängder av produkter och motsvarade avfallsslag vilka berörs av producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter
  • föreslå indikatorer för att kontinuerligt kunna följa ett urval av relevanta delar av ovan nämnda flöden
  • bidra till framtida rapportering avfall av elektriska och elektroniska produkter enligt avfallsstatistikförordningen. Detta genom att projektet ska visa på alternativa metoder för hur dataunderlag till statistiken kan tas fram och repeterbarheten av dessa.