Data om svenska fiskodlingar.

Utveckling av metodik inför rapportering till HELCOM

Utgångspunkten för denna rapport är att undersöka huruvida data om svenska fiskodlingar från den nuvarande populationen i SMP produktionsmässigt täcker den population som studeras i SCBs årliga Vattenbruksrapport. En andra frågeställning är hur väl de emissionsfaktorer som användes vid den förra rapporteringen av PLC Annual 2005 stämmer med data från miljörapporterna.

Totala kväve- och fosforutsläpp samt produktionsdata jämförs mellan de två datamaterialen i denna studie. Resultaten visar att 1) fosforutsläppen kommer att totalskattas 10 % lägre och kväveutsläppen 29 % högre med produktionsdata från Vattenbruksrapporten och emissionsfaktorer jämfört med inrapporterade värden från SMP som enda datakälla 2) användning av emissionsfaktorer och produktionsuppgifter från undersökningen Vattenbruk 2010 medför en underskattning på totalt fosforutsläpp om 11 % och en överskattning av kväveutsläppet med 36 % för de 31 anläggningar i SMP populationen där jämförelse varit möjlig på enskild fiskeodlingsnivå 3) jämförelser mellan produktionsdata angivet i miljörapporternas textdelar och produktionsdata för Vattenbruk 2010 är osäkra på grund av otillräcklig information i textdelarna.

Att kombinera uppgifter från de båda undersökningarna är såsom uppgifter om fiskodlingarna samlas in idag att rekommendera men kan uppskattas som mer tidskrävande än att endast använda sig av en av dessa uppgiftskällor. Detta eftersom datamaterialet behöver matchas på anläggningsnivå för att säkerställa emissionsfaktorernas relevans vid varje rapporteringstillfälle. Emellertid är detta även en tillgång eftersom statistiken blir mer finfördelad.