Miljörapporter som källa för förbättrad avfallsstatistik- med fokus på bygg- och rivningsavfall

För att tillgodose kraven för rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning samt för att möjliggöra en uppföljning av återvinningsmålet av EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) behövs en robust metod tas fram för byggsektorn.

Den metod som tidigare varit uppe för diskussion och som ansetts vara den mest lämpliga är att inhämta nödvändiga uppgifter via miljörapporterna från de behandlingsföretag som omfattas av miljörapportförordningen. Detta genom att öka kraven på den befintliga rapporteringen. 

Syftet med föreliggande studie har varit att ta fram krav på de uppgifter som måste rapporteras in via miljörapporterna och som tar hänsyn till kraven för rapportering enligt EU:s avfallsstatistikförordning och möjliggör en uppföljning av återvinningsmålet av EU:s avfallsdirektiv samt även täcker in statistikbehovet i den nationella avfallsplanen. 

I projektet har det också undersökts andra sektorer och avfallsflöden för vilka det är motiverat och möjligt att få in uppgifter genom en utökad och/eller standardiserad rapportering i miljörapporter.