Förbättrade matavfallsfaktorer från verksamheter

SMED har tidigare tagit fram data över uppkommet och insamlat matavfall i Sverige inom jordbruk, livsmedelsindustri, hushåll, livsmedelsbutiker, restauranger och skolkök. Data gällde år 2010 och syftade till att ge underlag till uppföljningen av etappmålet för matavfall. I och med denna nya rapport förbättras kvalitén på data att kunna följa upp miljömål och statistik fortlöpande

I den tidigare studien från 2011 antogs att verksamheter (storkök, restauranger och livsmedelsbutiker) sorterar ut allt uppkommet matavfall vid separat insamling av matavfall och den framtagna matavfallsfaktorn baserade sig på detta antagande. I verkligheten hamnar dock matavfall även i kärl- och säckavfallet varför den tidigare framräknade matavfallsfaktorn var underskattad. I projektet fanns det dock inte finansiella medel att undersöka hur mycket matavfall som hamnar i kärl- och säckavfallet. Av samma anledning studerades heller inte mängden matavfall som uppkommer i grossistleden.

Syftet med detta projekt var att undersöka de områden som inte täcktes in i studien från 2011 och på så sätt förbättra kvalitén på data för uppkommet matavfall för att kunna följa upp miljömål och statistik fortlöpande. Detta genom att ta fram en avfallsfaktor för matavfall för verksamheters kärl- och säckavfall samt ta fram uppgifter om mängden matavfall som går i retur från livsmedelsbutiker till grossister och producenter. Det ingick också att ta fram information om hur stor den interna kassationen av färdiga och förpackade varor är i producent- och grossistled. Erhållna uppgifter jämfördes dessutom med uppgifter som tagits fram i andra liknande projekt.