Implementation of the Swedish Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)

I föreliggande rapport beskrivs de bakomliggande kraven till varför Sverige har åtagit sig att implementera ett PRTR-system, hur Sveriges PRTR-system har implementerats i lagstiftning och i praktiken samt erfarenheter från implementeringsprocessen.

Sverige ratificerade UNECE Protokollet avseende Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) hösten 2008. PRTR-protokollet syftar till att införa ett register innehållande utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark samt överföringar av föroreningar via avloppvatten och överföringar av avfallsmängder. Detta för att underlätta allmänhetens deltagande i beslutsfattandet om miljöfrågor och att bidra till att hindra och minska nedsmutsningen av miljön. Även EU har ratificerat protokollet och för att klara sina åtaganden har EU upprättat en förordning (166/2006/EG) avseende införande av ett europeiskt PRTR (E-PRTR). Det gör att Sverige, som medlem av EU, omfattas dels av rapporteringskrav avseende PRTR-protokollet och E-PRTR.

I rapporten redovisas en bakgrund till de bakomliggande internationella kraven, den svenska miljölagstiftningen inklusive vad som gäller för miljöfarliga verksamheter, samt Sekretesslagen. Det ges en detaljerad beskrivning av hur kraven enligt PRTR-protokollet och E-PRTR implementerats i svensk lagstiftning via integrering av miljörapportssystemet. Vidare redogörs för den svenska rapporteringsprocessen av PRTR-data från verksamhetsutövarnas elektroniska rapportering via ”Svenska Miljörapportering Portalen” (SMP) till Sveriges rapportering enligt PRTR-protokollet (dvs. webbsidan ”Utsläpp i Siffror”) och till EU avseende E-PRTR, samt allmänhetens deltagande i denna process. Slutligen diskuteras övergripande erfarenheter från implementeringsprocessen av Sveriges PRTR-system.