Avrinningsområden för vattenförekomster 2012 - En hydrologisk indelning för PLC-6

Den hydrologiska indelningen i avrinningsområden och tillrinningsområden till havet skall för PLC6 och svensk vattenförvaltning justeras och anpassas till Vattenmyndigheternas vattenförekomster. Vattenförekomsterna i SVAR version 2012_2 kommer att vara grund för Vattenmyndigheternas arbete. PLC6 kommer att baseras på data från år 2014.

Under 2012 görs två versioner av SVAR. Basprodukter från SVAR-version 2012_1 respektive 2012_2 beräknas vara klara i slutet av mars respektive juli – augusti. Det blir sannolikt en SVAR-version i mars 2013 med information från ett uppdaterat dammregister. Det är primärt SVAR 2012_2 som nästa uppsättning av S-HYPE kommer att baseras på. Det är speciellt vattenförekomster och avrinningsområden på gränsen till Norge som kommer att förändras mellan SVAR versionerna som görs under 2012.

Inom uppdraget görs kartunderlag med avrinningsområden för planering av produktion och resultatredovisning till PLC6 samt för aggregering av avrinningsområden inom svensk vattenförvaltning. Kartunderlaget ska ge förutsättningar för beräkning av vattenföring samt transporter av kväve och fosfor till havet. Resultatet ska kunna användas vid Vattenmyndigheternas analyser av ytvattenförekomsternas status och eventuell mänsklig påverkan på dessa.

Projektet genomförs i samverkan mellan SMED och SMHI.