Hur påverkas en förfinad områdesindelning av risken för röjande och kraven på indatakvalitet

I samband med HELCOM PLC6 finns önskemål om att förbättra underlaget i beräkningarna i både kvalitet och skala genom att använda en finare indelning.

 

När storleken på redovisningsområden förändras och en förfinad områdesindelning används kommer resultatet att påverkas av följande:

  • Antalet områden som behöver röjandekontrolleras eller sekretessgranskas ökar.
  • Den geometriska noggrannheten, eller skalnivån som underlaget bygger på inverkar. När grunddata i form av områdesindelningen bygger på generaliserat kartmaterial i en liten kartskala kommer noggrannheten att påverkas negativt.
  • Indatas geometriska noggrannhet och hur det är uppbyggt påverkar redovisningsmöjligheten och därmed kvalitén på resultatet.

Indata för främst fastigheter med enskilda avlopp analyseras men även indata för djurbesättningar hanteras i rapporten. Statistisk sekretess och hantering av röjandekontroll redovisas mot två olika skalnivåer för områdesindelningar. Då resultatet påverkas av den geometriska noggrannheten på såväl indata som grunddata i form av områdesindelning förs även en diskussion om hur indata kan förbättras samt orsaker till att vissa områden påverkas av röjandekontroll.

Antalet enskilda avlopp är cirka 780 000 i landet. Att fördela de enskilda avloppen på två olika detaljerade områdesindelningar kräver röjandekontroller av resultatet. Antalet områden som påverkas av röjanderisk för PLC6 indelningen (vattenförekomster SVAR 2012_2) motsvarar tretton procent av antalet PLC6-områden. För delavrinningsområdena påverkas elva procent. Sett till faktiska antalet enskilda avlopp är det 0,8 procent av fastigheterna som berörs för PLC6-indelningen och 1,2 procent av fastigheterna för delavrinningsområden. Rapporten ger förslag på hur detta kan hanteras.

Den här rapporten har tagits fram på uppdrag av HaV, Havs- och vattenmyndigheten.