Kvalitetskontroll av emissionsfaktorer för stationär förbränning

En del av de emissionsfaktorer som används för stationär förbränning i Sveriges internationella rapportering till UNFCCC och CLRTAP har inte setts över på flera år, och i vissa fall är osäkerheterna stora. Detta gäller både växthusgaser och andra ämnen som t.ex. NOx, SO2, partiklar, tungmetaller m.fl. Det finns därför behov av en generell översyn av emissionsfaktorerna för stationär förbränning för att prioritera vilka emissionsfaktorer som bör utredas vidare.

Utgångspunkten är att emissionsfaktorer för bränslen som står för en stor del av utsläppen och/eller har stor osäkerhet bör prioriteras. En förutsättning för vidare utredning är dock att det över huvud taget finns ny information att tillgå. Emissionsfaktorer för CO2, CH4 och N2O har analyserats av SMED (Fridell m.fl., 2011) i flera omgångar under 2008-2010 och ett antal revideringar har föreslagits. Dessutom genomförs under våren 2012 ett SMED-projekt om emissionsfaktorer för POPs och metaller, där emissionsfaktorer från EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook (EMEP/EEA, 2009), härefter refererad till som Guidebook, jämförs med de emissionsfaktorer som användes i submission 2012. Resultaten från dessa studier bör vägas in i analysen av vilka emissionsfaktorer som bör ses över.