Utveckling av metoder för preliminära skattningar av utsläpp av växthusgaser

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av Miljödepartementet att, i samråd med berörda myndigheter, senast den 30 april 2012 redovisa ett förslag till hur preliminär och övergripande utsläppsstatistik av växthusgaser i Sverige skulle kunna utformas och presenteras senast vid halvårsskiftet efter aktuellt utsläppsår. I förslaget ska myndigheten även bedöma de kostnader som är förknippade med framtagandet av sådan statistik samt hur dessa kan finansieras. En kvalitetsbedömning bör också ingå i den presenterade statistiken.

SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram förslag till datakällor, beräkningsmetoder, presentationsnivåer och årliga kostnader (för SMED) samt kvalitetsbedömningar för preliminär utsläppsstatistik. Uppdraget har genomförts genom att tillgängligheten av underliggande datakällor (handelsdata, officiell statistik, miljörapporter, etc.) och använda metoder har undersökts och utvärderats.

I denna rapport presenteras ett alternativ till enklare skattningsmetod och minst en mer avancerad skattningsmetod per sektor; dvs stationär förbränning, mobil förbränning, industriprocesser tillsammans med lösningsmedel och annan produktanvändning, jordbruk, LULUCF, och avfall. Jämfört med de officiellt rapporterade utsläppen 2010 till submission 2012, 66 232 kton CO2-eqvivalenter, resulterade de preliminära skattningarna av utsläpp i denna studie i 65 357 – 66 349 kton CO2-eqvivalenter (eller -1.3 – 0.2% avvikelse mot de officiella utsläppen), vilket visar på god överensstämmelse. Kostnaden för SMED att producera preliminära skattningar av växthusgasemissioner är uppskattade till 95-675 000 SEK, beroende på val av metod och datatillgänglighet. Kostnaden inkluderar endast datainsamling, beräkningar och enklare kvalitetssäkring, dvs fullständig kvalitetssäkring eller dokumentation i enlighet med SMED:s kvalitetssystem ingår ej.