Utveckling av metod för att beräkna emissioner av metan, övriga kolväten och koldioxid från naturgas-, biogas- och stadsgasnät i Sverige

Vid granskningen av Sveriges klimatrapportering avseende år 2008 (submission 2010), som utfördes av klimatkonventionens (UNFCCC) utsedda granskare (ERT) uppmärksammades att Sverige inte rapporterar utsläpp av metan (CH4) eller koldioxid (CO2) som uppkommer vid transport av naturgas i det nationella naturgasnätet. Detta ledde till en resubmission vilket innebär att Sverige var tvunget att göra en uppskattning av dessa utsläpp och inkludera dem i submission 2010. På grund av att det inte fanns någon nationell metod för att uppskatta utsläppen användes då den metod (Tier 1) som rekommenderas i IPCC Good Practice Guidance (IPCC, 2000) i de fall då nationella uppskattningar av utsläppen saknas och då det inte finns tillräckligt med information för att göra en mer detaljerad uppskattning (Tier 2 eller Tier 3). Denna metod har även använts i efterföljande submissioner. Eftersom metoden är behäftad med stora osäkerheter och dessutom baseras på studier utförda på äldre rörsystem än vad som finns i Sverige finns det anledning att gå ifrån metoden och istället försöka ta fram en metod som baseras på förhållanden mer representativa för Sveriges relativt moderna rörledningar för transport av naturgas.