Atmosfärsdeposition och retentionsberäkningar i SMED-HYPE

En följd av SMED Vattens anpassningar till beräkningar i finare geografisk skala
är att ersätta HBV-NP-modellen med HYPE-modellen. I syfte att bibehålla samma
noggrannhet och upplösning i framförallt beräkningen av läckaget från jordbruksmark
jämfört med den äldre metoden har HYPE-modellen anpassats så att markläckaget
(kväve och fosfor) motsvarar det som användes i HBV-NP-modellen.
Denna anpassade modell kallas SMED-HYPE.

För att SMED-HYPE ska kunna hantera atmosfärsdeposition på motsvarande sätt
som den tidigare beräkningsmetoden, behöver HYPE-modellen anpassas ytterligare.

Modellen förändras så att atmosfärsdepositionen bara sker på en markklass, sjö. Detta eftersom atmosfärsdepositionen på övriga markklasser kommer in implicit genom läckagekoefficienterna. Modellen måste även anpassas till att hantera månadsvis atmosfärsdeposition på sjöar, vilket HBV-NP tidigare hanterade.

Under utvecklingen av SMED-HYPE kopplades det markläckage som HYPE beräknar
bort. Förändringen innebar att SAP (Source Apportionment Program)-HYPE inte får tillgång till all den information som krävs för att beräkna retentionen. För att SAP-HYPE ska kunna beräkna retentionen krävs att kopplingar från de nya markläckagen (typhalter och läckagekoefficienter) upprättas.

SMED-HYPE och SAP-HYPE har anpassats med avseende på  retentionssammanställning och atmosfärsdeposition, så att hanteringen påminner om den i HBV-NP i så stor utsträckning som möjligt. De resultat som  modellberäkningarna ger har kontrollerats för att se att hanteringen sker på önskat sätt men någon annan utvärdering av resultaten har inte skett inom detta projekt. En större utvärdering av modellen i sin helhet genomförs istället inom ramen för projektet Validering av SMED-HYPE.