Beräkningsmetod för uppföljning av etappmålet om resurshushållning i livsmedelskedjan, biologisk återvinning

Regeringen beslutade i april 2012 om nya etappmål. Ett av dem rör resurshanteringen i livsmedelskedjan och lyder: ”insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.”

Detta mål finns även med i den nationella avfallsplanen. Ovan angivna 40 procent innebär att från 80 procent av det insamlade matavfallet ska inte bara växtnäring tas tillvara utan även energi utvinnas. Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning av målet vilket beräknas starta under våren 2014.

Syftet med projektet är att analysera vilka data som behövs för att man ska kunna följa upp etappmålet för resurshushållning i livsmedelskedjan på ett kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt samt ge rekommendationer på hur dessa data ska tas fram. Detta har inbegripit att utvärdera om det finns avfallsströmmar innehållande matavfall som är motiverat att exkludera vid måluppföljningen.