Utvärdering av SMED-HYPE

Belastningsberäkningar, för kväve (N) och fosfor (P), görs via SMED:s beräk-ningsverktyg TBV (Tekniskt Beräkningssystem Vatten) i samband med den periodiska rapporteringen PLC (Pollution Load Compilation). Den nyutvecklade modelluppsättningen SMED-HYPE beräknar avrinning och retention, vilka ska levereras till TBV under nästkommande rapportering, PLC6. Med SMED-HYPE möjliggörs beräkningar av avrinning och retention av N och P på vattenförekomstsskala samtidigt som spårbarheten i tidigare rapporteringar bibehålls i och med att markläckaget beräknas likt tidigare metodik.

Syftet med denna studie var att utföra en teknisk validering och en resultatmässig utvärdering av SMED-HYPE. Den tekniska valideringen syftade till att säkerställa att modellen fungerar tekniskt sett med avseende på sin hantering av näringsämnen. Den resultatmässiga utvärderingen gjordes utifrån en preliminär kalibrering där en tillfällig modelluppsättning som bygger på S-HYPE 2012 användes. Resultatutvärderingen redovisas för fyra huvudavrinningsområden. För kalibreringen användes tre områden, placerade i olika delar av Sverige, Öreälven i norr, Mörrumsån i sydost och Rönne å i sydväst, utvalda för att representera geografiskt spridda områden. Dessutom användes Emån som ligger i sydost för att göra en, utifrån förutsättningarna, oberoende validering.

En kalibrerings- och utvärderingsmetodik togs fram och användes under projektets gång. Metodiken, tillsammans med framtagna verktyg (statistiska mått, hantering av osäkerheter i observationer och program för visuell redogörelse), är tänkta att användas under PLC6.

Vid den tekniska valideringen utfördes omfattande tester för att kontrollera SMED-HYPE:s kod och de programmeringsrutiner som sammanställer läckagekoefficienter för markläckage. Efter att den tekniska valideringen utförts finns det inga kända fel i modellen. Resultaten från modellutvärderingen, visade på modellens förmåga att simulera vattenföring och koncentration av näringsämnen i de fyra huvudavrinningsområdena. De gör det möjligt att utvärdera hur kalibreringen bör genomföras i SMED-HYPE och i PLC6 samt att bedöma modellens förmåga att simulera uppmätta värden under olika förutsättningar.