Uppföljning av etappmålet för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

I det här projektet har det gjorts en uppföljning av etappmålet för en ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Uppföljningen visar att omkring 31 procent av det uppkomna matavfallet från konsumtionsledet rötas och komposteras år 2013 så att näringsämnen tas tillvara, att jämföra med målet på 50 procent. Motsvarande andel som rötas och där återföring av näringsämnen sker uppgår till 21 procent år 2013, att jämföra med målet på 40 procent.

De faktorer som har störst potential att öka återvinningsgraden utifrån genomförd studie är att: 

  • Öka mängden insamlat matavfall till biologisk behandling. 
  • Minska rejektmängderna som uppstår vid förbehandling vid samrötningsanläggningar. 
  • Öka återföringen av rötslammet till åkermark, skogsmark, anläggningsjord m.m. från kommunala avloppsreningsverk.

Studien pekar på att etappmålet som ska vara uppfyllt 2018 inte kommer att uppnås, om insamlingstakten fortsätter att öka på samma sätt som under 2010-2013. Andelen av den uppkomna matavfallsmängden som rötas och komposteras och där näringsämnena tas tillvara förväntas öka, från 31 procent 2013 till 39 procent 2018, varav andelen som rötas beräknas öka från 21 procent till 34 procent.