Metodutveckling för undersektorn el och fjärrvärme samt industri

SMED tar årligen fram geografiskt fördelade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar på uppdrag av Naturvårdsverket. Utöver detta genomförs utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra rapporteringen enligt RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) önskemål. I samband med rapporteringen av submission 2014 års utsläpp har metodförbättringar för sektorn el- och fjärrvärme samt industri prioriterats.

Under våren 2013 lanserades nya idéer kring hur underlaget för geografisk fördelning av emissioner från energiproduktion inom el- värmeverk samt inom industrin skulle kunna förbättras. En ny metodik har utvecklats för att genomföra förändringarna. Den nya metodiken syftar till att ge bättre spårbarhet och tidsseriekonsistens på kommun- och länsnivå. Dessutom har det undersökts om det är möjligt att redovisa sektorns utsläpp uppdelade i dels el- och fjärrvärmeverk och dels industrins förbränningsutsläpp. Den förbättrade metodiken kommer att tillämpas på åren 2005 och senare.