Utveckling av rapportering till CLRTAP NFR 1B, 2 och 5 map EMEP Guidebook, steg 1

Sveriges rapportering till Luftvårdskonventionen (CLRTAP) och Takdirektivet (NEC) är i många fall inte fullständig. I de fall där det finns default-metoder och default-emissionsfaktorer tillgängliga i EMEP/EEA Guidebook 2013 och Sverige har rapporterat ”NE” (Not estimated) eller ”NA” (Not applicable) har vi i denna studie gjort beräkningar genom att applicera default-emissionsfaktorn på aktivitetsdata. I en del fall har lämplig typ av aktivitetsdata saknats. Vi har då, i den mån det har gått, tagit fram aktivitetsdata som matchar emissionsfaktorerna.

Påverkan på nationella totaler presenteras i tabell nedan. I de flesta fall står de beräknade emissionerna endast för en liten del av den nationella totalen för respektive ämne som rapporteras submission 2015, och vi rekommenderar att de beräkningarna implementeras i inventeringen. För vissa NFR-koder och ämnen står dock de beräknade emissionerna för en mycket stor del av den nationella totalen. Där utsläppen verkar orimliga rekommenderar vi att utsläppen utreds närmare innan de inkluderas i inventeringen.

Tabell: Resultat av beräknade emissioner per ämne jämfört med totala utsläpp som rapporteras för år 2013 (submission 2015).

 

Ämne Nationell total, rapporterad submission 2015 Tillägg från denna studie Ny nationell total, inkl. tillägg Total procentuell ökning
NOx (kt) 126 0,060 126 0 %
NMVOC (kt) 174 0 174 0 %
SOx (kt) 26,8 0,008 26,8 0 %
NH3 (kt) 52,2 0,004 52,2 0 %
PM2.5 (kt) 22,0 0,63 22,7 3 %
PM10 (kt) 36,1 0,67 36,8 2 %
TSP (kt) 41,5 1,15 42,7 3 %
CO (kt) 562 0,01 562 0 %
Pb (t) 11,8 0,11 11,9 1 %
Cd (t) 0,47 0,09 0,57 20 %
Hg (t) 0,45 0,24 0,69 53 %
As (t) 0,85 0,11 0,96 13 %
Cr (t) 4,79 0,44 5,24 9 %
Cu (t) 50,4 0,11 50,5 0 %
Ni (t) 10,3 0,29 10,54 3 %
Se (t) 0,69 0,83 1,52 121 %
Zn (t) 157 1,83 159 1 %
PCDD/F (g I-Tec) 38,4 6,93 45,3 18 %
Benzo(a)pyrene (t) 3,64 3,94 7,57 108 %
benzo(b) fluoranthene (t) 0,33 10,5 10,8 3 213 %
benzo(k) fluoranthene (t) 0,17 0,003 0,17 2 %
Indeno(1,2,3-cd) pyrene (t) 0,11 0,66 0,77 598 %
Total 1-4 (t) 11,2 23,1 34,3 207 %
HCB (kg) 0,01 0,10 1,01 7 230 %
PCBs (kg) 0,06 1 993 1 993 3 404 165 %