Särredovisning av utsläpp av fossil CO2 inom respektive utanför ETS, submission 2015

För uppföljning av utsläppsmålen för den icke-handlande sektorn är det nödvändigt att redovisa utsläpp inom respektive utanför utsläppshandelssystemet (ETS) separat.

Den handlande sektorn omfattar utsläpp inom CRF 1 och 2. Summan av de två sektorerna för respektive år är den summa som rapporteras till UNFCCC submission 2015.

Trenden för den handlande respektive icke-handlande sektorn åskådliggörs i diagrammen nedan. Man bör dock tänka på att definitionen av vilka utsläpp som ingår i ETS har breddats i den andra handelsperioden och ytterligare i den tredje (dvs. från och med 2013).