Fördelning av bränslen inom transportsektorn

Beräkningar av utsläpp från transporter grundar sig dels på rapportering av aktivitetsdata och utsläpp från ansvariga KRAPP myndigheter samt modellberäknade utsläpp och dels på de nationella bränsleleveranserna. Bränsleförbrukningen för vissa delsektorer justeras för att balansera dessa mot de nationella bränsleleveranserna. Projektets syfte var att undersöka hur man kan förbättra justeringen och fördelningen av bränsle inom den mobila sektorn.

Som resultat föreslogs några åtgärder syftade på inkludering av arbetsmaskiner i fördelning av restposter för olika bränslen.