Diffuse emissions to air and water

I Sverige finns det sedan länge stor kunskap om utsläpp från punktkällor genom miljörapportsystemet. Punktkällorna utgör dock endast en begränsad del av de totala utsläppen. Detta gör att bidraget från diffusa källor är viktigt för att kartlägga spridningen av olika ämnen till miljön. Idag presenteras diffusa emissioner till luft på ”Utsläpp i Siffror” (UTIS). Dessa data kommer från luft/klimatrapporteringarna CLRTAP och UNFCCC. Data på UTIS finns för några organiska miljögifter, t.ex. PAH och några tungmetaller. Data över diffusa emissioner till vatten finns idag inte på UTIS.

  • Bifogade filer

Föreliggande projekt härstammar i stort från utvecklingsprojektet ”Förstudie över möjlig presentation av diffusa emissioner på UTIS” och har som mål att:

  • Presentera data över emission från diffusa källor till främst vatten, från några sektorer och ämnen/ämnesgrupper.
  • Jämföra framtagna data över diffusa emissioner med avseende på storlek med rapporterade E-PRTR data.
  • Utifrån lärdomar från projektet föreslå hur uttag av diffusa emissionsdata kan genomföras på ett mer rutinmässigt sätt.

De ämnen som ingår i projektet är näringsämnen (kväve och fosfor), metaller (bly, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel och zink) samt vissa organiska ämnen (PAH, PBDE, nonylfenol, PCB, HCH, DDT, endosulfan och dioxiner). För de organiska ämnena saknas data i vissa matriser.

Projektet består av fyra separata delprojekt:

  1. Diffusa emissioner av metaller och näringsämnen till vatten
  2. Diffusa emissioner av vissa organiska miljögifter till vatten
  3. Diffusa emissioner av nonylfenol och nonylfenoletoxilater från olika produktgrupper
  4. Analys av rapporterade data till luft och vatten och jämförelse av dessa med diffusa utsläpp.

Resultaten från delprojekt 1 visar att för kväve och fosfor dominerar emission från jordbruksmark och skogsmark. Skogsmark dominerar som källa för alla metaller. För de flesta metaller är även diffus emission från jordbruk, atmosfärisk deposition på sjöyta, övrig mark och dagvatten betydande.

I delprojekt 2 uppskattades diffusa emissioner för några PRTR ämnen (PAH, PBDE, nonylfenol, dioxiner, DEHP, PCB, HCH, DDT, endosulfan och klorparaffiner) från källor som mindre industrier och reningsverk, atmosfärisk deposition och dagvatten. Dessa data över diffus emission är dock osäkra och bygger på få mätningar.

Delprojekt 3 visar att det går att uppskatta emissionen till luft, mark och avloppsvatten av nonylfenolekvivalenter (NFekv.). Den största emission till avloppsvatten av NFekv. kommer från textilier, och en liten del från rengöringsmedel. Data är dock osäkra eftersom beräkningarna bygger på emissionsfaktorer med relativt stora osäkerheter.

Slutligen visar resultaten från delprojekt 4 att de diffusa emissionerna är betydande. Den diffusa emissionen till vatten för kväve, fosfor och metaller är minst 10 gånger högre eller mer, i nästan samtliga fall, jämfört med punktkällor.

Datakvalitén håller för att visa diffusa emissioner av både näringsämnen och metaller på UTIS, nationellt, per vattendistrikt eller på finare nivå, eftersom data bygger på rapporterade värden till EU och HELCOM. När det gäller organiska ämnen till vatten och emission av nonylfenol från varor är data osäkrare och rekommenderas inte i nuläget att visas på UTIS. För utsläpp till luft är slutsatsen att nationella totaler, vilka rapporteras till UNFCCC och CLRTAP kan inkluderas i presentationen på UTIS.

NV DiVA SMED Rapport Nr 164 2012