Beskrivning av förarbetet med att ta fram uppgifter rörande dagvatten och mindre punktkällor

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har en kortfattad underlagsrapport tagits fram för att beskriva förarbetet med att ta fram uppgifter rörande dagvatten och mindre punktkällor (C-klassade avloppsreningsverk) till den fördjupade miljömålsuppföljningen 2011 (FUT 2011). Arbetet utfördes år 2014 med referensår 2011 (SMED Rapport Nr 154, 2014).
Rapporten skickas ut till de kommuner som svarat på webbenkäten 2014 som återkoppling på hur deras inlämnade uppgifter använts.

För att beräkna bruttobelastningen1 av kväve och fosfor på havet från dagvatten inom tätort användes till FUT 2011 följande indata:
1. Samma hydrologiska indelning som till PLC5-rapporteringen (delaro05).
2. Markanvändning enligt Svenskt marktäckedata (Lantmäteriets produkt utifrån Corine land cover)
3. Samma tätortsavgränsning och HRU:er som i PLC5. HRU står för Hydro-logical Response Unit och utgör den minsta geografiska beräkningsenheten. För denna dagvattenberäkning innebär detta kombinationen av markanvändningsklass, deloaro05 och kommunkod (feature intersect i GIS-termer).
4. Belastning från dagvatten beräknas med uppdaterat underlag för dagvatten-rening (Bilaga 1- webbenkät 2014) och med uppdaterade schabloner för dagvatten-rening och belastningsschabloner från StormTac (uppdaterad 2014-01-22), se tabell nedan.