PRTR och synergier med andra multilaterala överenskommelser, EU-rättsakter och EEA-rapporteringar

Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har på uppdrag av Naturvårdsverket (NV) sammanställt övergripande information om de multilaterala överenskommelser, EU-rättsakter och EEA-rapporteringar, samt identifierat huruvida det finns beröringspunkter respektive avvikelser mellan dessa och UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) -protokollet om ”Pollutant Release and Transfer Register”, dvs. PRTR-protokollet. Relevant övergripande information för respektive reglering har sammanställts från Internet och utifrån dessa sammanställningar har eventuella synergier med PRTR-protokollet analyserats.

  • Bifogade filer

Studien visar att det finns synergier mellan de regleringar som inkluderats i projektet och med PRTR och man konstatera att de regleringar som PRTR-protokollet har flest antal beröringspunkter med är Minamatakonventionen och Industriutsläppsdirektivet (IED). Samtidigt visar studien att även om man kan identifiera beröringspunkter så efterfrågas inte exakt samma information utan samtliga regleringar är unika.

NV DiVA SMED Rapport Nr 156 2014