Den svenska avfallsstatistiken - orsaker till skillnad över uppkomna och behandlade mängder

På uppdrag av Naturvårdsverket undersöker Svenska MiljöEmissionsData (SMED) vartannat år uppkommet och behandlat avfall i Sverige. Undersökningen omfattar allt uppkommet avfall i samtliga branscher, inklusive hushållssektorn, samt all avfallsbehandling. Målen är dels att ta fram data för rapportering till EU enligt EU:s avfallsstatistikförordning, dels att ta fram underlag för att följa upp den svenska avfallspolitiken och miljömål som berör avfall.

Vid undersökningarna hittills har de behandlade mängderna varit mindre än de uppkomna mängderna. För att få bättre förståelse varför siffrorna skiljer sig åt har SMED gjort en analys av resultat och metoder från undersökningen som avsåg år 2012.

Rapporten syftar till att kortfattat presentera de metoder som används för att samla data om uppkomst och behandling av avfall, samt beskriva orsaker till skillnaderna mellan mängder avfall som uppkommer och behandlas, med utgångspunkt i data avseende 2012.

NV DiVA SMED Rapport Nr 181 2016