Sveriges underlag till HELCOM:s sjätte Pollution Load Compilation

SMED har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten beräknat kväve- och fosforbelastning från olika källor avseende år 2014 på sjöar, vattendrag och havet för hela Sverige. Syftet var att ge underlag inför Sveriges rapportering till HELCOM ”Pollution Load Compilation 6 - PLC6” samt till vattenförvaltningens arbete.

  • Bifogade filer

Liknande beräkningar har genomförts tidigare, men aldrig med så hög upplösning. Den ökade upplösningen ger bättre tillförlitlighet i resultaten av total belastning på lokal nivå. Resultaten har flödesnormaliserats för perioden 1994-2013, för att kunna skilja mellan vädrets påverkan och åtgärdseffekter.

Stora mängder data har bearbetats och beräknats för att ge heltäckande information för hela Sverige, fördelat på cirka 23 100 vattenförekomstområden.

Förbättringarna från tidigare beräkningar är många. Indata har förbättrats, bland annat med avseende på ny högupplöst markanvändningskarta, ny högupplöst jordartskarta, nya underlag avseende utsläpp från små avlopp och dagvatten, samt den nya höjddatabasen med 2 meters upplösning. Höjddatabasen har använts för beräkning av lutning, vilket har stor betydelse för fosforläckaget. Även metoder har förbättrats, bland annat tas hänsyn till samtliga jordarter, variation av fosforhalt i och lutning på jordbruksmark i varje delområde, nya mätningar i skogsområden i sydvästra Sverige som gett bättre beskrivning av skogsmarkens belastning, och en ny modell för att beräkna retentionen (SMED-HYPE) har utvecklats.

Utvecklingen som har genomförts inför PLC6 kommer att ligga till grund för såväl nästa bedömning, PLC7, som för vattenförvaltningens arbete och uppföljningen av miljömålet Ingen övergödning. Resultat kommer att göras tillgängligt för allmänheten genom det nya internetverktyget Tekniskt Beräkningssystem Vatten (TBV).

Resultat har tagits fram som belastning på sjöar och vattendrag vid källan i inlandet (bruttobelastning), andel av belastningen som stannar i sjöar och vattendrag eller avgår till atmosfären (retention), och efter retention som belastning på havet (nettobelastning).

Rapporten finns att ladda ner från Havs- och vattenmyndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/rapport-naringsbelastning