Kartdata till PLC6

För att källfördela läckage av kväve och fosfor till Östersjön och Västerhavet behövs en stor mängd information som har en tydlig koppling till geografi. Kartunderlaget är därför av mycket stor betydelse.
Denna underlagsrapport syftar till att ge en detaljerad fördjupning i hur de olika kartbaserade underlagsdata till PLC6 togs fram.

Hydrologiska vattenförekomstområden har tagits fram baserat på vattenmyndigheternas klassning av vattenförekomster och SVAR-databasen för delavrinningsområden. Vattenförekomstområdena har grupperats till redovisningsområden.

Regionsindelning för olika beräkning av läckage från jordbruksmark, skog och öppen mark i olika delar av Sverige har tagits fram baserat på PLC5-indelningen och med ett tillägg av två nya regioner för läckaget från skog och öppen mark.

En ny markanvändningskarta har tagits fram, baserad på vägkartan, Jordbruksverkets jordbruksblock och stödsökta grödor, SCB:s tätortskarta, Skogsstyrelsens data på faktiskt avverkad areal, och Corine-data för Norge och Finland. Inom tätorter har SMD-kartan använts för en mer högupplöst klassning till beräkningen av dagvattenbelastning.

Jordbruksmarkens jordartsfördelning, fosforhalt i marken och lutning har beräknats baserats på nya kartdata.

Beräkningar av varje vattenförekomstområdes centrumkoordinater och medelhöjd har genomförts.

Läckageregionernas målavrinning och kvävedeposition har beräknats baserat på vattenförekomstområdenas avrinning respektive rasterdata för depositionen.