Avrinning beräknad till PLC6

En viktig faktor bakom belastningen av kväve och fosfor är avrinningen. I tidigare rapporteringar till HELCOM användes modellsystemet HBV-NP, men för att kunna öka antalet modellområden till PLC6 har SMED bytt till en annan hydrologisk modell. Modellen som har använts för beräkningen av avrinning är SMED-HYPE. När det gäller hydrologiska beräkningar är SMED-HYPE-modellen identisk med HYPE_4_3_1. SMED-HYPE använder modelluppsättningen S-HYPE 2012 version 1.2.1 för att beräknar avrinningen på ca 37 000 områden. Avrinningen som sammanställs inom Pollution Load Compilation 6 (PLC6) viktades om till vattenförekomstområdesskala, ca 23 000 områden.

Avrinningen (l/(s·km2)) från PLC6-beräkningarna presenteras i denna underlagsrapport. Utöver resultaten presenteras också följande jämförelser:

  1. Avrinningen beräknad med SMED-HYPE för både PLC5- och PLC6-perioden (1985-2006 (PLC5) och 1994-2013 (PLC6)).
  2. Avrinningen från PLC5 beräknad med HBV-NP och  avrinningen från PLC6 beräknad med SMED-HYPE.
  3. Avrinningen från PLC5 beräknad med HBV-NP och avrinningen från PLC6 beräknad med SMED-HYPE på vattenförekomstområdesskala och PLC5-områdesskala.

För vidare beräkningar levereras avrinningen till TBV, Tekniskt Beräkningssystem Vatten, som långtidsmedelvärden för varje månad. Medan typhalterna för läckage från jordbruksmark är konstanta under året i TBV varieras typhalterna för läckage från skog, sankmark, fjäll, hygge och öppen mark mellan olika säsonger. Säsongen påverkar den totala belastningen genom såväl näringsämnesläckaget som avrinningen. Därför presenteras även en analys av medelavrinningen för 1994–2013 uppdelad på årstiderna.

Då avrinningen inom varje vattenförekomstsområde i PLC6 jämförs mot den i PLC5 som är på en grövre skala kan skillnaderna vara stora. Skillnaderna i avrinningen är som störst i små fjällområden samt runt Mälaren. De största bidraget till skillnaderna ligger i att en nya modell används tillsammans med att resultaten tas fram på en annan områdesindelning.