Ingående beräkningar av läckage från skog, myr, jordbruk och övrig markanvändning till PLC6

Typhalter är läckage, angett som koncentration i vattnet (t.ex. mg/l), som läcker från marken. Typhalterna multiplicerat med arealen (t.ex. km2) för markanvändningen som genererat läckaget och multiplicerat med avrinningen (t.ex. l/s/km2) ger den totala belastningen från den aktuella källan (d.v.s. bruttobelastningen). I tre underlagsrapporter redovisas typhalterna för kväve och fosfor för skog, hygge, myr, fjäll öppen mark och jordbruksmark för alla regioner i hela Sverige.

SMED Rapport 187 redovisar en ny metod för beräkning av typhalter av kväve från skog, myr och hyggen. De nya typhalterna är baserade på mätningar i små, sjölösa områden, medan betydligt större områden med sjöar ingick i framtagningen av PLC5-typhalterna. De nya typhalterna befinner sig alltså närmare källan och ger därmed mer realistiska resultat då de inte baserar sig på data som påverkats av retention så som i PLC5. Rapporten redovisar även tester med förhöjda typhalter i SMED-HYPE för att se effekten på retentionsberäkningarna.

SMED Rapport 188 redovisar hur typhalter av fosfor från skog, myr, hyggen, fjäll och öppen mark har tagits fram till PLC6. Den redovisar också hur typhalter av kväve tagits fram för öppen mark.

SMED Rapport 189 beskriver beräkningar av läckaget av kväve och fosfor från svensk åkermark. Beräkningen, som har gjorts för året 2013, omfattar hela Sveriges åkerareal och har utförts med hjälp av beräkningssystemet NLeCCS. I NLeCCs, som är ett system för att beräkna normalläckage från åkermark, ingår simulerings-verktygen SOILNDB (baserad på SOIL/SOILN modellerna) för kväve och ICECREAMDB (baserat på ICECREAM-modellen) för fosfor.