Retention beräknad med SMED-HYPE inför PLC6

I samband med Pollution Load Compilation 6 (PLC6) beräknar SMED retentionen i ca 23 000 vattenförekomstområden. Retentionen används för att slutligen beräkna belastningen av kväve och fosfor på Östersjön och Västerhavet.

För att beräkna retentionen sammanställs indata i form av information om industrier, avloppsreningsverk, dagvatten, enskilda avlopp, atmosfärsdeposition, markläckage och beräknad internbelastning. Simulerade kväve- och fosforkoncentrationer jämförs mot uppmätta för att kalibrera och utvärdera hur väl modellen beskriver koncentrationerna.

Retentionen beräknas som skillnaden mellan bruttobelastning och nettobelastning och redovisas som ett långtidmedelvärde under beräkningsperioden 1994-2013.

Resultaten redovisas i underlagsrapporten på vattenförekomstoråden samt PLC5-områden (ca 1100) för att ge en bild av förändringen mellan de olika rapporteringarna PLC5 (Pollution Load Compilation 5) och PLC6.