Rekommendationer för utsortering av textilier med farliga ämnen ur kretsloppet

Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har på uppdrag av Naturvårdsverket (NV) studerat om det finns specifika produktgrupper inom textil på marknaden som inte bör återvinnas efter att de samlats in på grund av att de innehåller farliga ämnen. Projektet har även tagit fram rekommendationer för hur de identifierade produktgrupperna ska sorteras för att säkerställa giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Studien visar att det i dagsläget inte finns tillräckligt med information tillgängligt kring innehåll av farliga ämnen i enskilda textilier som når avfallsledet för att det ska gå att göra välgrundade beslut kring vilka textilier som bör sorteras ut på grund av dess innehåll av farliga ämnen. I rapporten beskrivs fem olika rekommendationer/scenarier för utsortering av textil baserat på olika risknivåer för recirkulering av ämnen i kretsloppet. Samtliga förslag baseras på att det är produktgrupper som kan antas innehålla farliga ämnen som sorteras ut i olika utsträckning. En låg risk innebär utsortering av en stor mängd produktgrupper, vilket ger låg mängd textil till återvinning och troligtvis utsortering av sådant som skulle kunna återvinnas.

NV DiVA SMED Rapport Nr 175 2016