Osäkerheter kopplade till skattning av nettoutsläpp av koldioxid från kolpoolen Träprodukter under Kyotoprotokollet och Klimatkonventionen

Produkter tillverkade ur skogsråvara ingår som en obligatorisk kategori i Sveriges nationella rapportering av växthusgasutsläpp sedan 2013.

Här presenteras en metodik för osäkerhetsskattning kring de beräknade utsläppen. Utsläppen som beräknas baseras på årliga förändringar av kolförrådets storlek. Varje år tillkommer en viss mängd medan en viss mängd kasseras. Den mängd som tillkommer, alltså inflödet, utgörs av producerad mängd halvfabrikat av produktkategorierna sågade trävaror, träbaserade skivor och pappersprodukter med ursprung från inhemsk skog. Mängden kasserade produkter, alltså utflödet, beräknas som en andel av det befintliga förrådet som i sin tur beräknas med hjälp av halveringstider. För 2013 beräknades ett utsläpp på -5.25 miljoner ton CO2. Metodiken för osäkerhetsskattningen byggde på en Monte-Carlo ansats där normalfördelade slumptal drogs för in- och utflödet för respektive produktkategori. Standardavvikelsen sattes till 2% kring inflödet och till 20% kring halveringstiderna. Upprepade beräkningar gav alternativa utsläpp som i sin tur låg till grund för beräkning av medelvärde och variationen kring detta. För år 2013 motsvarade variationen en standardavvikelse på ±1.45 miljoner ton CO2. Osäkerhetsskattningen utgörs alltså av standardavvikelsen uttryckt i absoluta tal.

NV DiVA SMED Rapport Nr 169 2015