Harmonisera arealer

Syftet med rapporten är att analysera diskrepansen mellan organogen betesmark skattad genom markinventering/riksskogstaxering och den skattning av organogen jordbruksmark som gjorts av SLU 2009, samt föreslå ändringar så att dubbelräkning av arealer undviks. Syftet är även att analysera effekterna av skattning av organogen mark enligt nuvarande rapportering med en en alternativ metod som baseras på data från enbart riksskogstaxeringen. Metodik för att effektivisera och kvalitetssäkra skattning av areal organogen mark för skogsmark och betesmark föreslås, givet de riktlinjer som IPCC anvisat för rapportering av växthusgaser under UNFCCC/Kyotoprotokollet.