Uppföljning av etappmålet för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

I det här projektet har det gjorts en uppföljning av etappmålet för en ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Uppföljningen visar att omkring 40 procent av det uppkomna matavfallet från konsumtionsledet rötas och komposteras år 2016 så att näringsämnen tas tillvara, att jämföra med målet på 50 procent. Motsvarande andel som rötas och där återföring av näringsämnen sker uppgår till 32 procent år 2016, att jämföra med målet på 40 procent.

De faktorer som har störst potential att öka återvinningsgraden utifrån genomförd studie är att:

  • Öka mängden insamlat matavfall till biologisk behandling.
  • Minska rejektmängderna som uppstår vid förbehandling vid samrötningsanläggningar.
  • Öka återföringen av rötslammet till åkermark, skogsmark, anläggningsjord m.m. från kommunala avloppsreningsverk.

NV DiVA SMED Rapport Nr 11 2017