Teknikinventering avloppsdirektivet år 2016

I den här redovisade enkätstudien har SMED samlat in uppdaterade teknikuppgifter för kommunala B-klassade avloppsreningsverk för att
förbättra dataunderlaget till Sveriges rapportering enligt avloppsdirektivet (91/271/EEG), artikel 15 och artikel 17.

I den här redovisade enkätstudien har SMED samlat in uppdaterade
teknikuppgifter för kommunala B-klassade avloppsreningsverk för att
förbättra dataunderlaget till Sveriges rapportering enligt avloppsdirektivet
(91/271/EEG), artikel 15 och artikel 17.
Enkäten skickades till 453 reningsverk varav 384 st svarade, dvs 85%
svarsfrekvens. Av dessa var 26 enkäter (6,8 %) inskickade men inte ifyllda.
Av de verk som svarade uppgav 146 st (38%) att de har någon form av
kväverening. Vad det gäller det spillvattenförande allmänna ledningsnätet
svarade 305 avloppsreningsverk med en total ledningslängd på 42 952 km
att 72% av detta utgörs av duplikatsystem.
De totalt inrapporterade nyinvesteringarna i avloppsreningsverk uppgick år
2016 till 935 Mkr (121 verk) och utfall nyinvesteringar i ledningsnät
uppgick samma år till 2 618 Mkr (126 verk).
Kvalitén på de inlämnade teknikuppgifterna betraktas som god, varför de
redovisas både i en sammanställning i rapportens resultatdel, samt på
anläggningsnivå i bilaga 3. Efter återkoppling och uppdatering av enkäter
med uppenbara felaktigheter rörande investeringskostnader och ledningsnät
är kvalitén även på dessa uppgifter tillfredställande för ändamålet, där
investeringsuppgifterna redovisas på en samlad, nationell nivå.