Förekomst av hamnar och hamnars betydelse för fysisk påverkan på vatten

Sverige skall, enligt ramdirektivet för vatten (artikel 5) under år 2004 bl.a. genomföra en översyn av konsekvenserna av mänsklig verksamhet på ytvattnets status. Resultatet av denna översyn samt resultatet av karaktärisering av vattenförekomster och ekonomisk analys av vattenanvändning skall rapporteras till kommissionen senast 22 mars 2005. Utförandet av översynen av konsekvenserna av mänsklig verksamhet är specificerad i direktivets bilaga II, 1.4 Fastställande av påverkan.

Den påverkan av mänsklig verksamhet som beskrivs i detta projekt är förekomst av hamnar och hamnars betydelse för påverkan på vatten.