Kvantifiering av fysisk påverkan på svenska vatten till följd av vattenuttag, flödesreglering och morfologiska förändringar

Inom projektet sammanställdes information som kunde användas som indikatorer på fysisk påverkan enligt vattendirektivets intentioner. Det rörde sig om information som kunde specificeras geografiskt och som kunde tillgängliggöras under projekttiden. Målsättningen var att göra en första rikstäckande kartering av områden där det fanns vattenobjekt med indikation på kraftig fysisk påverkan.

Vattenförekomster som är kraftigt fysiskt förändrade kan under vissa förutsättningar som specificeras i vattendirektivet bli karaktäriserade som ”preliminärt kraftigt modifierade vattenförekomster” (förkortas PKMV). Definitionen ”Kraftigt modifierade vatten” erhålls först sedan socio-ekonomiska tester utförts enligt artikel 4:3 i EU:s ramdirektiv för vatten. Dessa vattenförekomster får därmed mindre stränga miljömål. I projektarbetet identifierades 214 sjöar och 6 kustvattenområden som provisoriskt kraftigt modifierade. Inom 3265 delavrinningsområden fanns det i det insamlade underlaget indikation på förekomst av vatten som kan komma i fråga som PKMV.